GDPR

GDPR

Den 25:e maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla och den ersätter personuppgiftslagen PUL.

GDPR inkluderar bostadsrättsföreningar och dess medlemmar. Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§)

Vi som styrelse vill därför informera medlemmar och hyresgäster om vilka personuppgifter vi sparar, varför dessa sparas och hur länge.

Följande fyra register finns upprättade i syfte att bedriva bostadsrättsföreningens styrelseverksamhet:

1. Medlemsförteckning

I medlemsförteckningen lagras uppgifter för att möjliggöra administration av medlemsinträden och utträden. Uppgifterna sparas under tiden som respektive medlem är medlem i bostadsrättsföreningen och raderas senast tre månader efter utträde. Detta register är offentligt vilket innebär att alla har rätt att ta del av detta. Uppgifter som lagras är:

 • för och efternamn

 • adress

 • lägenhetsnummer

 • andel av lägenheten

 • datum för inträde.

2. Lägenhetsförteckning

I lägenhetsförteckningen lagras information kring bostadsrättslägenhetens historia. Enligt Bostadsrättslagen ska följande uppgifter finnas för varje lägenhet i en bostadsrättsförenings lägenhetsförteckning:

 • bostadsrättslägenhetens beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen.

 • datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen och den ursprungliga insatsen

 • bostadsrättshavarens namn och personnummer

 • vid överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten ska en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen och även vid arv eller gåva ska detta noteras.

 • uppgift om pantsättning av en bostadsrätt som meddelas föreningen ska antecknas i lägenhetsförteckningen

 • uppgift som ändras i förteckningen, ska genast antecknas

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare.

I bilaga till lägenhetsförteckningen finns också uppgifter om:

 • andrahandsupplåtelser

 • andrahandshyresgäster

 • hyror

 • avgifter

 • störningar

 • nödvändig korrespondens mellan styrelsen och den boende

 • renoveringstillstånd och skadehistorik vilket också sparas efter en försäljning.

3. Parkeringsförteckning/förrådsförteckning

I parkeringsförteckningen lagras uppgifter för att möjliggöra administration och uthyrning av parkeringsplatser tillhörande föreningen. Uppgifterna sparas under tiden som respektive medlem/hyresgäst hyr parkeringsplats eller står i kö för att hyra parkeringsplats och raderas senast tre månader efter hyrestidens slutdatum eller efter det datum medlemmen/hyresgästen inte längre önskar stå i kö, uppgifter som lagras är:

 • parkeringsplats

 • objekttyp

 • för och efternamn på innehavaren av parkeringsplatsen

 • årshyra och månadshyra inkl. moms

 • startdatum och stoppdatum

 • lägenhetsnummer

4. Nyckelförteckning

I nyckelförteckningen lagras uppgifter för att möjliggöra administration och beställning av lägenhetsnycklar, sophusnycklar och tvättstugenycklar. Uppgifterna sparas under tiden som respektive medlem/hyresgäst bor i föreningens fastighet och raderas senast 3 månader efter avflyttning. Uppgifter som lagras är:

 • lägenhetsnummer

 • för och efternamn

 • adress

 • nyckelnummer för lägenhet och ev förråd och antal nycklar.

Endast ansvarig inom styrelsen har tillgång till nyckelförteckningen.

Övrigt

Vår ekonomiska förvaltare SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB sköter den ekonomiska förvaltningen och håller därmed de personuppgifter som krävs för den verksamheten.

Vår fastighetsskötselfirma ML Mark och Fastighetsservice eller den firma som anlitas till ev åtgärder i lägenheterna tar del av vissa uppgifter för att underlätta vid felanmälningar och faktureringar. Uppgifter som lagras är:

 • lägenhetsnummer

 • adress

 • medlem eller hyresgäst

 • för och efternamn

 • adress

Vår parkeringsfirma tar del av följande uppgifter för att underlätta vid eventuella felaktiga kontrollavgifter:

 • parkeringsplatsnummer

 • för och efternamn

 • adress

På föreningens webbplats publiceras namn på styrelsemedlemmar och i protokoll från årsstämmor finns styrelse, valberedning och justerare namngivna.

På detta sätt ser vi till att inte ha mer information i registren än vad lagen kräver, eller som är nödvändigt för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Vårby som ovan

Styrelsen Brf Fjäderholmen